Ogólne Warunki Sprzedaży JS Technologie

Zamówienia

 • Zamówienia mogą być składane pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną lub fax.
 • Zamówienie powinno zawierać dane zamawiającego, szczegółowe informacje na temat ilości i asortymentu towaru a także adresu dostawy.
 • W przypadku innych niż standardowe wymagań Zamawiającego dotyczących sposób pakowania i etykietowania Zamawiający szczegółowo określi swoje wymagania drogą pisemną w momencie składania zamówienia oraz potwierdzi z przedstawicielem  JS.
 • Dostawa może następować transportem JS lub transportem Zamawiającego.
 • Realizacja zamówienia następuje w terminie uzgodnionym pomiędzy JS a Zamawiającym.
 • Realizacja zamówienia następuje według cen ustalonych w aktualnej ofercie JS.
 • Z chwilą wydania towaru Zamawiającemu lub osobie wskazanej przez Zamawiającego JS nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia lub zniszczenie towaru.
 • Ewentualne braki lub uszkodzenia towaru Zamawiający ma obowiązek zgłosić przy odbiorze towaru od  JS, 
 • Sporządzić protokół szkody i dokonać odpowiednich wpisów w dokumencie WZ. W przeciwnym razie Zamawiający traci możliwość wszelkich roszczeń wobec  JS.


Jakość i gwarancja

 •  JS deklaruje użycie surowców zgodnych z Europejskimi Normami stosowanymi dla budownictwa.
 •  JS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów powstałe na skutek pakownia i załadunku towarów innego niż standardowe stosowane przez ZBH JS. Informacja na temat standardowego sposobu pakowania dostępna jest na stronie internetowej www.jstechnologie.pl a także w Dziale Obsługi Klienta firmy. W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność. JS za uszkodzenia towarów w przypadku załadunku większej ilości towarów na palety transportowe niż jest to określone w informacji na temat standardowych sposobów pakowania JS. Załadunek taki może się odbyć tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej deklaracji Zamawiającego wysłanej wraz z zamówieniem.
 •  JS udziela 6 miesięcznej gwarancji (liczone od dnia dostawy) na swoje wyroby - przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie gwarancji i rękojmi zostają wyłączone.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek złego przechowywania, uszkodzeń mechanicznych a także stosowania niewłaściwych zapraw . Profile powinny być przechowywane w warunkach suchych i nie narażone na działanie czynników atmosferycznych i bezpośrednie nasłonecznienie.


Zastrzeżenie prawa własności

 • Dostawca zastrzega sobie prawo własności dostarczanych na podstawie niniejszej umowy towarów, aż do uiszczenia przez Odbiorcę całej ceny sprzedaży wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie.
 • Dostawca ma prawo do umieszczenia na wystawionej fakturze wzmianki o zastrzeżeniu prawa własności.
 • W przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. wszczęcia postępowania upadłościowego, układowego lub egzekucji), Odbiorca poinformuje osoby trzecie o tym, że będące przedmiotem niniejszej umowy rzeczy nie należą do niego, a także oznaczy odpowiednio towary stanowiące własność Dostawcy, tak aby nie pozostawały wątpliwości, kto jest ich właścicielem.
 • Odbiorca sprzeciwi się zajęciu należących do Dostawcy towarów, a w razie takiego zajęcia niezwłocznie poinformuje Dostawcę o tym fakcie oraz podejmie próby zwolnienia powyższych towarów spod zajęcia.


Inne postanowienia

 • Odbiorca nie może scedować jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Dostawcy.
 • Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 • Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Dostawcy.
 • Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Prawa Polskiego.